Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

Ustawa z dnia 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych wskazuje następujące typy ubezpieczeń obowiązkowych:

a) ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - OC komunikacyjne. Polskie prawo nakłada na nabywcę nowego bądź też nieobjętego ubezpieczeniem pojazdu obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu jego rejestracji.

Pamiętać trzeba również o bezwzględnie przestrzeganej przez ubezpieczycieli zasadzie o konieczności skutecznego powiadomienia ubezpieczyciela najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia o chęci rezygnacji z usług danego ubezpieczyciela.

Dotyczy to również przypadków kiedy kupujemy auto, na które ubezpieczenie jest ważne na przykład jeszcze przez tydzień. W przypadku nabycia samochodu wraz z ważnym ubezpieczeniem musimy dopilnować terminu 30 dni od daty nabycia samochodu (daty wystawienia umowy bądź daty wystawienia faktury) – w tym bowiem terminie musimy zdecydować czy korzystne dla nas jest kontynuowanie polisy poprzedniego właściciela. Jeśli nie powiadomimy ubezpieczyciela w tym terminie to całkowicie w zgodzie z prawem uzna on, że zdecydowaliśmy się na kontynuowanie tego ubezpieczenia. Wykrycie faktu posiadania nieubezpieczonego samochodu osobowego wiąże się z nałożeniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) kary w wysokości 500Euro. Ubezpieczenie OC komunikacyjne płacimy nie za fakt poruszania się samochodem po drogach a jedynie za sam fakt posiadania pojazdu na którym ciąży obowiązek objęcia go ubezpieczeniem.

b) ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Obowiązek zawarcia umowy powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczyciele ustalają koszt tego ubezpieczenia w oparciu o rodzaj produkcji rolnej oraz wielkość areału. W przypadku wykrycia braku ważnej umowy ubezpieczenia OC skutkuje to obowiązkiem wniesienia opłaty na rzecz UFG w wysokości 30Euro.

c) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku o powierzchni ponad 20m2 dachem i dotyczy on zarówno budynku mieszkalnego jak i wszelkich budynków gospodarczych. Zakres ubezpieczenia zawęża się do odpowiedzialności za ograniczony katalog zdarzeń (takich jak pożar czy powódź) oraz obejmuje wyłącznie sam budynek – ściany, dach, okna. Nie obejmuje natomiast wyposażenia domu, które można ubezpieczyć na pozaustawowych warunkach komercyjnych. Jeśli rolnik nie dopełni obowiązku zawarcia tego ubezpieczenia karę w wysokości 100Euro zapłaci on gminie.

d) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolita Polska, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Przykładami takich ubezpieczeń są ubezpieczenia dla osób wykonujących zawody: lekarza, architekta, certyfikatora energetycznego czy też w przypadku rolników otrzymujących unijne dopłaty – ubezpieczenie upraw. Trzeba zaznaczyć, że brak zawartej polisy w tym ostatnim przypadku skutkuje również zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ograniczeniem pomocy socjalnej ze strony państwa, co przy uwzględnieniu faktu iż państwo pokrywa 50% kosztów ubezpieczenia oznacza, że ubezpieczenie takie nie jest drogie i nie warto na siłę oszczędzać narażając się na potencjalne przykre konsekwencje nieposiadania tego ubezpieczenia.

Sprecyzowane przypadki konieczności zawarcia ubezpieczenia, warunki ponoszenia odpowiedzialności są identyczne dla danego typu ubezpieczenia zawieranego w każdym towarzystwie ubezpieczeń. Za ustalenie tych warunków umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialny jest minister finansów. Warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel nie może odmówić zawarcia takiej umowy argumentując na przykład wysokim ryzykiem ubezpieczeniowym. Może za to zupełnie zgodnie z przepisami skutecznie odstraszyć zainteresowanych zawarciem danego typu ubezpieczenia drastyczną wysokością stawki. Przykładowo ubezpieczenie OC komunikacyjne dla właściciela motoroweru może kosztować właściciela około 45zł w jednym towarzystwie a w drugim za identyczny zakres ubezpieczenia towarzystwo ustali stawkę 500zł lub też na przykładzie gospodarstwa rolnego – za minimalny, wymagany przez prawo zakres ubezpieczenia jeden zakład ubezpieczeń wyliczy składkę na poziomie 230zł a inny poda cenę ponad dwukrotnie większą. Warto więc poświęcić odrobinę czasu na poszukanie najkorzystniejszego dla naszego portfela rozwiązania. W kolejnym odcinku Poradnika Ubezpieczeniowego przedstawię Państwu kwestie związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym AC – Auto Casco.

(C) 2001 - 2024 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies