Multiagencja ubezpieczeniowa - wiele firm w jednym biurze:

Inter Risk Generali generali agro
Uniqua Ergo hestia Hdi
allianz pzu logo warta logo
Inter compensa tarnobrzeg  

Polecam wykupienie obowiązkowego zabezpieczenia dla biur usług płatniczych w formie prostej i szybkiej w przeciwieństwie do zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych.Polisa Odpowiedzialności Cywilnej dla Biura Usług Płatniczych.Przykładowo dla firmy mającej roczny obrót (sumę dokonanych płatności) w wysokości 5 milionów złotych składka za roczne ubezpieczenie wyniesie około 900zł przy płatności jednorazowej.

Polisy wystawiam "od ręki", płatność przelewem.

 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą w związku z niewykonaniem transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych.

  Istnieje możliwość wykupienia prawa Ubezpieczyciela do regresu za wypłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek rażącego niedbalstwa zgodnie z § 7 ust. 2 Umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych.
 2. Ubezpieczony: biuro usług płatniczych.
 3. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 434) na podstawie art. 125 ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1701) oraz Umowa Ubezpieczenia Obowiązkowego Odpowiedzialności Cywilnej Biur Usług Płatniczych – stanowiąca załącznik do polisy.
 4. Okres ubezpieczenia: 1 rok. Nie ma możliwości ubezpieczenia na okres inny niż 1 rok.
 5. Suma gwarancyjna i stawka:
  1. Ustalenie sumy gwarancyjnej następuje zgodnie z § 3 ust. 1 w/w Rozporządzenia
  2. Celem ustalenia sumy gwarancyjnej klient podaje całkowitą kwotę transakcji płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia w EUR.

Do wystawienia polisy potrzebuję następujących danych Ubezpieczającego (podpisującego umowę, płatnika składki) oraz Ubezpieczonego:

 1. Imię i Nazwisko lub nazwa Firmy,
  Adres,
  Numer PESEL lub REGON,
  Datę rozpoczęcia działalności.
 2. Określenie czy ubezpieczenie zawierane będzie z wykupieniem prawa do regresu.
 3. Całkowitą kwotę transakcji płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia w EUR (nie więcej niż 500.000 EUR miesięcznie) – liczone przy kursie 1EUR = 4,07zł
 4. Liczbę rat.
 5. Datę początku okresu ubezpieczenia.
 6. Oświadczenie o braku szkód.
(C) 2001 - 2023 Ubezpieczenia Acis.pl Piotr Kowalik w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka Prywatnosci | Polityka Cookies